HOTĂRÂRE  Nr. 617/2016 din 31 august 2016

pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică

EMITENT:      GUVERNUL ROMÂNIEI

PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 684 din 2 septembrie 2016

 

Având în vedere art. 60 alin. (5) din Legea nr. 46/2008 – Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 60 alin. (4) din Legea nr. 46/2008 – Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

ART. 1

Se aprobă Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2

La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 924/2015 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 840 din 11 noiembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.

ART. 3

(1) Actele de punere în valoare a masei lemnoase aprobate până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri rămân supuse legislaţiei în vigoare la data iniţierii, respectiv a încheierii acestora.

(2) Procedurile referitoare la vânzările de masă lemnoasă pe picior şi de materiale lemnoase fasonate, aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se desfăşoară potrivit reglementărilor în vigoare la data începerii acestora.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

 

Contrasemnează:

Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Cristiana Paşca Palmer

 

Viceprim-ministru,

ministrul economiei, comerţului

şi relaţiilor cu mediul de afaceri,

Costin Grigore Borc

 

Viceprim-ministru,

ministrul dezvoltării regionale

şi administraţiei publice,

Vasile Dîncu

 

Ministrul educaţiei naţionale

şi cercetării ştiinţifice,

Mircea Dumitru

 

Ministrul afacerilor externe,

Lazăr Comănescu

 

 1. Ministrul comunicaţiilor

şi pentru societatea informaţională,

Carmen Elian,

subsecretar de stat

 

Secretarul general al Guvernului,

Sorin Sergiu Chelmu

 

Bucureşti, 31 august 2016.

Nr. 617.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

ART. 1

În sensul prezentului regulament, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

 1. a) act de punere în valoare, denumit în continuare APV, – documentul tehnico-economic care conţine rezultatele evaluării cantitative şi calitative a volumului de lemn destinat exploatării;
 2. b) activitate economică – orice activitate care constă în furnizarea de bunuri şi servicii pe o piaţă, cu respectarea prevederilor legale privind ajutorul de stat;
 3. c) consum propriu al administratorului fondului forestier proprietate publică a statului – volumul de materiale lemnoase fasonate destinate pentru realizarea diverselor lucrări necesare administrării fondului forestier proprietate publică a statului – lucrări de investiţii şi reparaţii pentru lucrări de reconstrucţie ecologică, lucrări de regenerare, lucrări de protecţia pădurilor, amenajări cinegetice şi piscicole, ale amenajărilor de tipul împrejmuirilor, construcţiilor administrative, a drumurilor şi căilor de acces, încălzirea spaţiilor şi clădirilor, amenajări pentru prevenirea şi stingerea incendiilor de pădure, amenajări pentru administrarea ariilor naturale protejate, precum şi volumul de materiale lemnoase necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor prevăzute în contractele colective de muncă. Volumul de materiale lemnoase destinate consumului propriu al administratorului fondului forestier proprietate publică a statului nu face obiectul comercializării. Volumul necesar va fi estimat de administrator şi publicat de acesta, pe site-ul www.rosilva.ro, anterior primei licitaţii;
 4. d) consum propriu al proprietarului/administratorului fondului forestier proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale – volumul de materiale lemnoase destinate pentru realizarea diverselor lucrări necesare administrării fondului forestier proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale – lucrări de investiţii şi reparaţii pentru lucrări de reconstrucţie ecologică, lucrări de regenerare, alte plantaţii, lucrări de protecţia pădurilor, amenajări cinegetice şi piscicole, lucrări de investiţii, de reparaţii ale amenajărilor de tipul împrejmuirilor, construcţiilor administrative, a drumurilor şi căilor de acces, încălzirea spaţiilor şi clădirilor, amenajări pentru prevenirea şi stingerea incendiilor de pădure, amenajări pentru administrarea ariilor naturale protejate, precum şi volumul de materiale lemnoase necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor prevăzute în contractele colective de muncă. Volumul de materiale lemnoase destinate consumului propriu al administratorului fondului forestier proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale nu face obiectul comercializării. Volumul necesar va fi estimat de administrator şi publicat de acesta, pe site-ul www.ocoalederegim.ro, după aprobarea bugetului acestuia;
 5. e) garanţia de participare – garanţia care se constituie de către ofertant în scopul de a proteja organizatorul licitaţiei/negocierii faţă de riscul unui eventual comportament necorespunzător al acestuia pe întreaga perioadă derulată până la încheierea contractului de vânzare-cumpărare;
 6. f) gradul de accesibilitate – distanţa determinată prin măsurători pe teren, pe traseul instalaţiilor de scos-apropiat existente sau a celor proiectate, dintre centrul suprafeţei parchetului şi cea mai apropiată cale de transport cu caracter permanent – rutier, feroviar sau punctul naval de încărcare;
 7. g) grup de operatori economici – orice asociere de operatori economici asupra căruia un alt operator economic autorizat, persoană fizică sau juridică, poate exercita, direct sau indirect, o influenţă dominantă sau care poate exercita o influenţă dominantă asupra altui subiect de drept sau care, ca urmare a asocierii cu un subiect de drept, se află sub influenţa dominantă a unui alt subiect de drept;
 8. h) grupajul de partizi – două sau mai multe partizi grupate în funcţie de: bazinet, necesităţi legate de conducerea arboretelor, instalaţii de scos-apropiat, calea de transport cu caracter permanent care le deserveşte şi care se pot exploata de un singur operator economic; în cadrul grupajului ordinea de autorizare la exploatare a partizilor este: accidentale, igienă, secundare, conservare şi principale; autorizarea unui nou parchet în această succesiune se poate realiza numai după reprimirea partizilor deja autorizate;
 9. i) întreprindere – orice entitate care desfăşoară o activitate economică, indiferent de forma juridică, de modul de finanţare sau de existenţa unui scop lucrativ al acesteia, în sensul reglementărilor europene privind ajutorul de stat;
 10. j) materiale lemnoase fasonate – sortimentele industriale de lemn de lucru şi lemnul de foc prevăzute în anexa la prezentul regulament;
 11. k) operator economic – orice întreprindere, atestată, în condiţiile legii, pentru lucrări de exploatare forestieră, în cazul cumpărării masei lemnoase pe picior, precum şi orice persoană juridică sau fizică în cazul cumpărării de materiale lemnoase fasonate; administratorii de fond forestier proprietate publică care desfăşoară activitate economică sunt consideraţi operatori economici în sensul prezentei definiţii; termenul include şi întreprinderile individuale şi persoanele fizice autorizate, înregistrate la oficiul registrului comerţului;
 12. l) organizatorul licitaţiei/negocierii – administratorii fondului forestier proprietate publică a statului şi/sau structurile din subordinea acestora, precum şi proprietarul/administratorul fondului forestier proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale;
 13. m) participant la licitaţie – persoana fizică sau juridică ce îndeplineşte toate condiţiile de participare şi este prezent la licitaţie;
 14. n) partidă – un lot de arbori destinat exploatării, estimat cantitativ şi calitativ conform metodelor dendrometrice pentru evaluarea volumului de lemn, în vigoare la data estimării şi care are acelaşi număr de identificare şi denumire cu cele al APV-ului;
 15. o) postaţă – parte din parchet stabilită şi delimitată pe teren, în conformitate cu eşalonarea din anexa la contractul dintre părţi;
 16. p) preţul de pornire la licitaţie/negociere, denumit în continuare preţ de pornire -, preţul stabilit de organizatorul licitaţiei/negocierii, pornind de la preţul de APV, în conformitate cu competenţele stabilite prin actele normative, pornind de la preţul de APV, având în vedere provenienţa, volumul arborelui mediu al speciei principale, exprimat în lei/mc, volum brut, fără TVA. În cazul materialelor lemnoase fasonate, preţul de pornire la licitaţie se fundamentează şi pe principiile eficienţei economice şi economiei de piaţă, corelat cu condiţia de livrare. Preţul de pornire la licitaţie/negociere pentru grupajele de partizi se stabileşte pe grupaj, ca medie a preţurilor de pornire ale partizilor componente, ponderate cu volumele; preţul de adjudecare a grupajului se defalcă pe partizi corespunzător creşterii obţinute prin licitaţie/negociere;
 17. q) preţul de referinţă – preţul unui metru cub de masă lemnoasă pe picior care se recoltează din fond forestier proprietate publică, stabilit anual cel târziu până la data de 31 septembrie a anului anterior anului de producţie. Acesta este un preţ, stabilit în condiţii de piaţă, în funcţie de specie sau grupa de specii, de gradul de accesibilitate, de sortiment, natura de produs şi se utilizează pentru calculul preţului APV. Preţul de referinţă se aprobă, pentru fiecare an de producţie, prin decizia conducătorului administratorului fondului forestier proprietate publică a statului, la nivel judeţean, regional sau naţional sau de proprietar pentru masa lemnoasă provenită din fondul forestier proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale, preţ ce poate fi revizuit o singură dată în cursul unui an;
 18. r) preţul de APV – preţul mediu al masei lemnoase cuprinse într-un APV, exprimat în lei/mc, rezultat ca medie a preţurilor de referinţă prevăzute la lit. q), aferente sortimentelor dimensionale, lemnului de foc şi cojii, ponderate cu cantităţile acestora. Acest preţ se calculează având la bază valorile preţului de referinţă prevăzut la lit. q);
 19. s) procesare – prelucrarea primară a sortimentelor industriale de materiale lemnoase fasonate;

ş) sortiment industrial de material lemnos fasonat – sortimentele industriale obţinute din lemnul de lucru, respectiv lemnul de foc aferent partizilor autorizate şi exploatate. Sortimentele industriale sunt cele reglementate de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură prin sistemul informaţional SUMAL, în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 470/2014 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, cu modificările şi completările ulterioare; sortimentele industriale de materiale lemnoase fasonate sunt prevăzute în anexa la prezentul regulament;

 1. t) valorificarea masei lemnoase – acţiunea de punere pe piaţă a masei lemnoase care se recoltează din fondul forestier proprietate publică, de către deţinători/administratori legali, ca masă lemnoasă pe picior, precum şi a materialelor lemnoase fasonate. Modalităţile de valorificare sunt: prin vânzare în licitaţie publică, ca masă lemnoasă pe picior şi materiale lemnoase fasonate, prin negociere ca masă lemnoasă pe picior şi materiale lemnoase fasonate, prin vânzare directă a materialelor lemnoase fasonate, prin donaţii, prin sponsorizări, prin utilizarea acesteia pentru consumul propriu al deţinătorului/administratorului, precum şi prin prelucrarea primară a materialelor lemnoase fasonate în instalaţiile proprii ale deţinătorului/administratorului fondului forestier proprietate publică;

ţ) valorificarea superioară a masei lemnoase – valorificarea masei lemnoase realizată de către administratorii de fond forestier proprietate publică, sub formă de material lemnos fasonat, prin care fiecărui sortiment îi este dată destinaţia industrială adecvată, care permite realizarea unei valori adăugată maxime;

 1. u) vânzător – deţinătorul/administratorul fondului forestier proprietate publică, care realizează operaţiunea de vânzare a masei lemnoase/materialelor lemnoase recoltată/recoltate din acest fond, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
 2. v) volum brut – volumul masei lemnoase pe picior sau volumul materialelor lemnoase fasonate, inclusiv coaja acestora.

ART. 2

(1) Volumul de masă lemnoasă stabilit a se recolta anual din fondul forestier proprietate publică, potrivit Legii nr. 46/2008 – Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare, se valorifică de către organizatori, potrivit prevederilor prezentului regulament.

(2) Volumul de masă lemnoasă prevăzut la alin. (1) este cel cuprins în actele de punere în valoare.

ART. 3

(1) Hotărârea privind modul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică a statului, ca “masă lemnoasă pe picior” sau ca “materiale lemnoase fasonate”, se ia, după caz, cu respectarea prevederilor alin. (2) – (5), de către:

 1. a) Consiliul de administraţie al Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva, direct sau prin comitetele directoare ale unităţilor Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva, pentru fondul forestier proprietate publică a statului administrat de aceasta;
 2. b) Comitetul de direcţie al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură “Marin Drăcea”, pentru fondul forestier proprietate publică a statului administrat de acesta;
 3. c) Consiliul de administraţie al Regiei Autonome – “Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, pentru fondul forestier proprietate publică a statului administrat de acesta.

(2) Partizile/Pachetele de partizi care fac obiectul valorificării ca materiale lemnoase fasonate se stabilesc de către organizatorul licitaţiei, cu încadrarea în volumul aprobat de entităţile prevăzute la alin. (1) pentru fiecare organizator, prin tragere la sorţi organizată public în prezenţa reprezentanţilor organizaţiilor profesionale şi patronale din domeniul forestier, înaintea anunţului privind organizarea licitaţiei principale, după constituirea rezervei pentru precomptarea produselor accidentale I; pachetele de partizi se constituie din partizile destinate exploatării, pe natură de produse, urmărindu-se respectarea principiilor definite la art. 60 alin. (5) din Legea nr. 46/2008 – Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare.

(3) Volumul partizilor/pachetelor de partizi prevăzute la alin. (2) se constituie, pe natură de produse, proporţional cu structura masei lemnoase care face obiectul recoltării, şi va fi de:

 1. a) maximum 15% din volumul prevăzut a se recolta în anul de producţie 2017;
 2. b) maximum 20% din volumul prevăzut a se recolta în anul de producţie 2018.

(4) Volumul prevăzut la alin. (3) se stabileşte, începând cu anul de producţie 2019, prin hotărâre a entităţilor prevăzute la alin. (1), avându-se în vedere:

 1. a) necesarul anual estimat, pe specii, de materiale lemnoase fasonate în sortimente industriale, pentru producătorii din industria mobilei;
 2. b) necesarul de lemn de foc pentru încălzirea locuinţelor populaţiei; această cantitate se valorifică prin vânzare directă;
 3. c) consumul propriu al administratorilor fondului forestier proprietate publică a statului;
 4. d) consumul propriu al unităţilor de interes local finanţate integral sau parţial de la bugetul de stat sau bugetul local care nu desfăşoară activitate economică în sensul reglementărilor comunitare în domeniul ajutorului de stat; această cantitate se valorifică prin vânzare directă;
 5. e) eficienţa economică.

(5) Hotărârea fiecărei entităţi luată în condiţiile alin. (4), care vizează anul de producţie următor, se postează de site-ul prevăzut la art. 9 alin. (1), până cel mai târziu la data de 31 mai a anului în curs.

(6) Partizile rămase după stabilirea partizilor în condiţiile alin. (2) şi (3) şi partizile care se constituie ca rezervă pentru precomptarea produselor accidentale se oferă la licitaţie publică/negociere pe picior, după caz, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

(7) Masa lemnoasă provenită din partizile rămase neadjudecate după parcurgerea a două licitaţii şi a unei negocieri, precum şi cea care a făcut obiectul contractelor de vânzare-cumpărare reziliate se poate valorifica sub formă de materiale lemnoase fasonate, prin exploatarea în regie proprie, cu forţe proprii sau prin prestări servicii cu operatori economici atestaţi pentru lucrări de exploatare forestieră; volumul acestora nu este inclus în volumul prevăzut la alin. (3).

(8) Volumul necesar asigurării consumului propriu al administratorului fondului forestier proprietate publică a statului se constituie din partizi de produse secundare şi din materiale lemnoase fasonate rezultate din exploatarea partizilor prevăzute la alin. (3) şi (7).

(9) Materialele lemnoase fasonate rezultate din exploatarea partizilor prevăzute la alin. (3) şi (7) pot face obiectul procesării în instalaţiile proprii ale administratorului fondului forestier, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

(10) Materialele lemnoase fasonate în sortimente industriale, astfel cum sunt definite prin prezentul regulament, care se asigură cu prioritate pentru producătorii din industria mobilei, se valorifică, de către administratorii fondului forestier proprietate publică a statului, din partizile prevăzute la alin. (3) şi (7), prin licitaţie publică organizată în condiţiile prezentului regulament, cu respectarea prevederilor art. 60 alin. (5) lit. g) din Legea nr. 46/2008 – Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare, şi a condiţiilor de participare la licitaţie prevăzute de prezentul regulament, pe baza necesarului anual estimat pe specii, conform atestatului emis de către comisia de atestare care funcţionează în cadrul asociaţiei profesionale din domeniul industriei mobilei.

(11) Din partizile prevăzute la alin. (3) şi (7) se poate asigura şi consumul instituţiilor publice şi unităţilor de interes local finanţate integral sau parţial de la bugetul de stat sau bugetul local, care nu desfăşoară activitate economică în sensul reglementărilor europene în domeniul ajutorului de stat. Această cantitate se valorifică prin vânzare directă, în condiţiile de piaţă.

(12) Hotărârea prevăzută la alin. (1) se publică pe site-ul oficial al administratorului.

ART. 4

(1) Hotărârea privind modul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale, ca “masă lemnoasă pe picior” sau “materiale lemnoase fasonate”, se ia, după caz, cu respectarea art. 6 alin. (2), de către:

 1. a) consiliul de administraţie al ocolului silvic care funcţionează ca regie autonomă de interes local şi asigură administrarea fondului forestier;
 2. b) consiliul local, în situaţia în care este încheiat un contract de administrare/prestări servicii cu un ocol silvic autorizat.

(2) Hotărârea prevăzută la alin. (1) se publică pe site-ul administratorului sau proprietarului.

ART. 5

(1) Volumul de masă lemnoasă care se recoltează anual din fondul forestier proprietate publică a statului se stabileşte de către entităţile prevăzute la art. 3, în baza prevederilor amenajamentelor silvice şi în condiţiile reglementate de art. 19 şi 59 din Legea nr. 46/2008 – Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare.

(2) Masa lemnoasă prevăzută la alin. (1) va fi valorificată, după efectuarea eventualelor precomptări ale produselor accidentale, în condiţiile prezentului regulament.

ART. 6

(1) Volumul de masă lemnoasă care se recoltează anual din fondul forestier proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale se stabileşte, în condiţiile legii, de ocolul silvic care administrează/asigură serviciile silvice, în baza prevederilor amenajamentelor silvice şi în condiţiile reglementate de art. 19 şi 59 din Legea nr. 46/2008 – Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare, şi se aprobă prin hotărâre a consiliului local.

(2) Face obiectul vânzării, prin metodele de valorificare prevăzute la art. 1 lit. t), volumul de masă lemnoasă rămasă disponibilă după asigurarea necesarului pentru consumul propriu al unităţilor de interes local finanţate integral sau parţial de la bugetul de stat sau bugetul local care nu desfăşoară activitate economică în sensul reglementărilor comunitare în domeniul ajutorului de stat, al persoanelor fizice, precum şi a necesarului pentru consumul propriu al proprietarului/administratorului fondului forestier proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale respective.

ART. 7

(1) Un operator economic/grup de operatori economici poate cumpăra la licitaţie publică/negociere material lemnos fasonat la drum auto, provenit din fondul forestier proprietate publică, din produse principale sau produse accidentale I, cu condiţia depunerii unei declaraţii pe propria răspundere în cadrul procedurii de preselecţie, prin care acesta certifică faptul că la momentul organizării procedurii de licitaţie/negociere îndeplineşte condiţiile prevăzute de art. 60 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 46/2008 – Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare.

(2) Declaraţia pe propria răspundere prevăzută la alin. (1), cuprinde:

 1. a) informaţii actualizate privind capacitatea proprie de procesare;
 2. b) situaţia cantităţii de lemn rotund fasonat la drum auto, din produse principale sau produse accidentale I, achiziţionate, precum şi a celei procesate din această categorie în capacităţile proprii, de la începutul anului în curs.

(3) Informaţiile cu privire la operatorii economici/grupurile de operatori economici care nu respectă procentul prevăzut la art. 60 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 46/2008 – Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare, se comunică autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură de către garda forestieră competentă teritorial, aceasta având obligaţia publicării pe site-ul propriu, în termen de 5 zile lucrătoare de la comunicare.

(4) Operatorii economici care se înscriu la licitaţie pentru achiziţionarea de lemn rotund fasonat, pentru cantităţile care se încadrează în sortimentul lemn de foc provenit din partizi de produse principale sau accidentale I, în condiţiile alin. (1), nu au obligaţia depunerii declaraţiei prevăzute la alin. (1), dacă lemnul de foc nu este destinat prelucrării industriale.

ART. 8

(1) Autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură are obligaţia de a afişa pe site-ul acesteia, anual, până la data de 15 februarie, volumele sortimentelor de materiale lemnoase fasonate din fiecare specie, stabilite ca medie a ultimilor 3 ani, în baza datelor din sistemul informaţional SUMAL pentru partizile autorizate la exploatare şi exploatate la nivel naţional, rezultate prin aplicarea procentului prevăzut de art. 60 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 46/2008 – Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare.

(2) Pentru respectarea condiţiilor prevăzute de art. 60 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 46/2008 – Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare, operatorul/grupul de operatori economici depune la organizatorul licitaţiei o declaraţie pe propria răspundere care să cuprindă situaţia volumului de lemn achiziţionat/procesat anual din fiecare specie şi sortiment industrial.

(3) Informaţiile cu privire la operatorii economici/grupurile de operatori economici care au depăşit procentul prevăzut la art. 60 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 46/2008 – Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare, se comunică de către garda forestieră competentă teritorial autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, aceasta având obligaţia publicării pe site-ul propriu, în termen de 5 zile lucrătoare de la comunicare.

ART. 9

(1) În vederea asigurării transparenţei comercializării masei lemnoase prevăzute de art. 60 alin. (5) lit. e) din Legea nr. 46/2008 – Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare, administratorii fondului forestier proprietate publică a statului au obligaţia de a asigura publicitatea licitaţiilor/negocierilor de masă lemnoasă provenită din acest fond forestier, pe site-ul www.rosilva.ro administrat de Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva, cu minimum 30 de zile calendaristice înainte de desfăşurarea licitaţiei principale şi cu minimum 10 zile calendaristice înainte de desfăşurarea licitaţiilor intermediare/negocierilor de masă lemnoasă.

(2) În vederea asigurării transparenţei comercializării masei lemnoase, astfel cum este prevăzută la art. 60 alin. (5) lit. e) din Legea nr. 46/2008 – Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare, cu minimum 10 zile înainte de desfăşurarea licitaţiilor/negocierilor de masă lemnoasă:

 1. a) administratorii fondului forestier proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale au obligaţia de a asigura publicitatea licitaţiilor/negocierilor de masă lemnoasă provenită din acest fond forestier, pe site-ul www.ocoalederegim.ro, administrat de Asociaţia Administratorilor de Păduri din România, în cazul ocoalelor silvice de regim, sau pe site-ul www.rosilva.ro, în cazul în care administrarea se asigură prin ocoale silvice din subordinea RNP – Romsilva;
 2. b) unităţile administrativ-teritoriale în cazul fondului forestier proprietate publică a acestora pentru care se asigură serviciile silvice prin ocoale silvice autorizate, au obligaţia asigurării publicităţii licitaţiilor/negocierilor de masă lemnoasă provenită din acest fond, pe site-ul www.ocoalederegim.ro;
 3. c) în cazul masei lemnoase pe picior, în caietul de sarcini se vor prezenta, pe lângă schiţa parchetelor, coordonatele geografice cel puţin ale unui punct din interiorul fiecărui parchet şi coordonatele geografice ale platformei primare.

(3) Pentru partizile supuse negocierii potrivit prevederilor art. 44 nu este obligatorie asigurarea publicităţii prevăzute la alin. (1).

 

CAPITOLUL II

Valorificarea masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică

 

SECŢIUNEA 1

Organizarea licitaţiilor şi preselecţia solicitanţilor

 

ART. 10

(1) În perioada 31 august – 15 octombrie, Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva prin comitetele directoare ale unităţilor din cadrul acesteia, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură “Marin Drăcea” prin Comitetul de direcţie al acestuia, respectiv Regia Autonomă “Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat” prin Consiliul de administraţie al acesteia aprobă lista partizilor ce urmează a fi exploatate în anul calendaristic următor; în lista de partizi se pot include şi arborete care urmează să facă obiectul planurilor decenale de recoltare, pentru situaţia în care în ocolul silvic se desfăşoară lucrări de amenajare a pădurilor, dar nu a fost organizată şedinţa de preavizare a soluţiilor tehnice – Conferinţa a II-a de amenajare, informaţiile despre aceste arborete fiind transmise ocolului silvic, în scris, de către societatea specializată atestată pentru lucrări de amenajare a pădurilor; autorizarea spre exploatare a acestor partizi poate fi făcută numai după şedinţa de preavizare a soluţiilor tehnice – Conferinţa a II-a de amenajare şi numai pentru arboretele din planurile decenale stabilite prin aceasta.

(2) În termen de maximum 10 zile calendaristice de la aprobarea listei, administratorii fondului forestier proprietate publică a statului publică pe site-ul www.rosilva.ro catalogul masei lemnoase pe picior pentru fiecare ocol silvic. Catalogul conţine minimum următoarele:

 1. a) lista de partizi aferentă anului de producţie următor;
 2. b) actele de punere în valoare cu schiţa parchetului, inclusiv coordonatele geografice cel puţin ale unui punct din interiorul fiecărui parchet, respectiv ale platformei primare;
 3. c) propunerea de contract de vânzare-cumpărare de masă lemnoasă;
 4. d) caietul de sarcini;
 5. e) datele de contact ale ocolului silvic.

(3) Cel mai târziu până la data de 15 decembrie a anului anterior anului de producţie, organizatorii licitaţiilor pentru vânzarea masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale publică lista partizilor ce urmează a fi exploatate în anul calendaristic următor.

(4) Lista partizilor de masă lemnoasă prevăzută la alin. (1) şi (3) poate fi modificată/completată, în funcţie de:

 1. a) precomptările de masă lemnoasă efectuate potrivit legii;
 2. b) modificarea/anularea/casarea unor partizi sau constituirea pe parcursul anului a unor partizi de produse de igienă şi accidentale;
 3. c) imposibilitatea recoltării/transportării masei lemnoase cauzată de forţa majoră, constatată în condiţiile legii, de calamităţi naturale, precum şi de fenomene climatice extreme;
 4. d) stocurile de masă lemnoasă pe picior rămase nerecoltate din partizile aferente anului calendaristic anterior sau ca urmare a rezilierii unor contracte de vânzare-cumpărare a masei lemnoase pe picior;
 5. e) revizuirea amenajamentelor silvice;
 6. f) modificarea regimului juridic al fondului forestier proprietate publică;
 7. g) situaţii generate de evoluţia pieţei lemnului;
 8. h) situaţii generate de evoluţia stării arboretelor – anii de fructificaţie, dezvoltarea regenerărilor naturale, starea de sănătate a arboretelor, dezvoltarea arboretelor tinere.

(5) Orice modificare a listei de partizi se publică, în termen de 5 zile, pe site-urile prevăzute la art. 9 alin. (1) şi alin. (2) lit. b).

ART. 11

(1) Din lista aprobată prevăzută la art. 10 alin. (1), din partizile de produse principale, astfel cum sunt definite la art. 58 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 46/2008 – Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare, care urmează a fi exploatate în anul calendaristic următor, entităţile prevăzute la art. 10 alin. (1) stabilesc partizile al căror volum însumează 20% din volumul total al acestora şi care constituie rezerva pentru precomptarea produselor accidentale şi încadrarea în prevederile art. 59 alin. (6) – (8) şi (11) din Legea nr. 46/2008 – Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare.

(2) Pentru fondul forestier proprietate publică al unei unităţi administrativ-teritoriale un procent de 20% din posibilitatea anuală de produse principale se valorifică în trimestrul IV al anului de producţie, după precomptarea în condiţiile art. 59 alin. (6) – (8) şi (11) din Legea nr. 46/2008 – Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare, a eventualelor produse accidentale apărute în cursul anului.

ART. 12

Vânzarea masei lemnoase pe picior şi a materialelor lemnoase fasonate se realizează de către organizatori prin licitaţie publică, cu preselecţie, de tipul:

 1. a) licitaţie cu strigare;
 2. b) licitaţie în plic închis;
 3. c) licitaţie mixtă;
 4. d) licitaţie electronică.

ART. 13

Pentru fiecare licitaţie organizată, tipul de licitaţie se stabileşte având în vedere principiile prevăzute la art. 60 alin. (5) din Legea nr. 46/2008 – Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare, de entităţile prevăzute la art. 3 alin. (1) şi art. 4 alin. (1) din cadrul organizatorului licitaţiei, cu prilejul aprobării preţurilor de pornire la licitaţie, şi se face cunoscut prin intermediul anunţului de licitaţie.

ART. 14

(1) Prima licitaţie pentru vânzarea masei lemnoase pe picior prevăzută a se recolta într-un an calendaristic din fondul forestier proprietate publică, denumită în continuare licitaţia principală, se organizează şi are loc în perioada 1 noiembrie – 31 decembrie a anului anterior recoltării.

(2) La licitaţia principală, prevăzută la alin. (1), organizatorul licitaţiei, pentru masa lemnoasă provenită din fondul forestier proprietate publică a statului, oferă spre vânzare masă lemnoasă pe picior în procent între minimum 50% şi maximum 70% din volumul de masă lemnoasă stabilit potrivit prevederilor art. 3 alin. (6).

(3) Licitaţia principală prevăzută la alin. (1) nu este urmată de negocierea partizilor rămase neadjudecate.

ART. 15

(1) Licitaţiile ulterioare licitaţiei principale pentru masa lemnoasă pe picior sunt licitaţii intermediare şi se desfăşoară în cursul anului calendaristic în care s-a prevăzut recoltarea masei lemnoase.

(2) Licitaţiile intermediare se organizează pentru masa lemnoasă din: partizile neoferite la licitaţia principală, partizile neadjudecate în urma desfăşurării licitaţiei principale şi din partizile introduse în lista de partizi ulterior licitaţiei principale, în condiţiile art. 10 alin. (4).

ART. 16

În perioada 1 august – 15 septembrie a anului de producţie se organizează licitaţiile intermediare pentru vânzarea masei lemnoase din rezerva constituită în condiţiile art. 11.

ART. 17

Lista operatorilor economici atestaţi pentru activitatea de exploatare forestieră se publică pe site-ul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură şi se actualizează lunar prin grija Comisiei de atestare pentru lucrări de exploatare forestieră; pe acelaşi site se publică şi se actualizează lunar lista operatorilor economici atestaţi pentru activitatea de exploatare forestieră cărora li s-a retras/suspendat certificatul de atestare.

ART. 18

(1) Materialele lemnoase fasonate provenite din exploatarea în regie proprie de către administratorii de fond forestier proprietate publică, cu excepţia celor prevăzute la art. 3 alin. (9), se vând din depozite înregistrate în SUMAL, de la o cale de transport cu caracter permanent, de la punctul de încărcare naval, precum şi fasonat la cioată, în condiţiile art. 60 alin. (5) din Legea nr. 46/2008 – Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare; valorificarea din faza fasonat la cioată se face, în condiţiile legii, numai către destinatarii definiţi la art. 45 alin. (1).

(2) Materialele lemnoase fasonate se vând pe loturi distincte constituite din sortimente industriale de lemn de lucru, precum şi din sortimentul lemn de foc; piesele aferente sortimentelor industriale se numerotează şi se trec în carnetul de inventariere al lotului.

(3) Materialele lemnoase fasonate, în cazul sortimentelor de furnir din speciile: nuc, cireş şi sorb, se vând pe piese personalizate.

(4) Vânzarea pe piese personalizate se poate face şi pentru alte specii forestiere şi sortimente industriale decât cele prevăzute la alin. (2), corelat cu cerinţele pieţei şi cu necesarul estimat, în baza hotărârii motivate a organizatorului licitaţiei adoptate cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

(5) Loturile prevăzute la alin. (2) vor avea o singură componentă, formată dintr-un singur sortiment de materiale lemnoase fasonate şi o singură specie, cu excepţia cazului în care sortimentul este “lemn de foc”, care poate avea mai multe componente din specii diferite, dar încadrate pe grupele: diverse specii tari, diverse specii moi şi răşinoase; prin excepţie, la răşinoase se pot grupa sortimente de lemn de lucru din specia brad cu molid.

(6) Pentru respectarea principiului prevăzut la art. 60 alin. (5) lit. a) şi b) din Legea nr. 46/2008 – Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare, administratorii fondului forestier proprietate publică pot valorifica materialele lemnoase fasonate şi masă lemnoasă pe picior prin licitaţii publice cu respectarea reglementărilor în vigoare referitoare la ajutorul de stat şi a următoarelor criterii:

 1. a) preţul oferit;
 2. b) gradul de prelucrare a materialelor lemnoase;
 3. c) aportul socioeconomic local al activităţii de prelucrare a lemnului raportat la cantitatea de lemn consumată.

(7) Pentru respectarea principiului prevăzut la art. 60 alin. (5) lit. a) şi b) din Legea nr. 46/2008 – Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare, administratorii fondului forestier proprietate publică pot acorda reduceri de preţ în baza unei scheme de ajutor de stat, adoptată în condiţiile legii.

(8) Modalitatea de punctare şi ponderile aferente criteriilor prevăzute la alin. (6) se stabilesc de către organizatorul licitaţiei de masă lemnoasă în baza unei metodologii aprobate de entităţile prevăzute la art. 3 sau art. 4, după caz.

ART. 19

(1) Pregătirea licitaţiei/negocierii de vânzare a masei lemnoase se face de către organizatorul acesteia şi presupune în mod obligatoriu parcurgerea următoarelor etape:

 1. a) stabilirea partizilor/loturilor/pieselor care se licitează;
 2. b) aprobarea preţului de pornire la licitaţie şi a garanţiei de contractare;
 3. c) elaborarea şi publicarea anunţului pentru licitaţie;
 4. d) întocmirea/actualizarea listei operatorilor economici care au datorii restante la administratorii fondului forestier proprietate publică a statului sau la administratorii/proprietarii fondului forestier proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale, după caz;
 5. e) elaborarea caietului de sarcini, care cuprinde cel puţin informaţii privind: organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor/negocierilor, lista partizilor şi loturilor/pieselor de materiale lemnoase fasonate, grupajele de partizi, proiectul contractului de vânzare-cumpărare a masei lemnoase, actele normative aplicabile, formularea, înregistrarea şi soluţionarea contestaţiilor cu privire la preselecţie şi/sau licitaţie/negociere.

(2) În cazul masei lemnoase pe picior, contractul de vânzare-cumpărare va cuprinde clauze minimale cu privire la:

 1. a) predarea masei lemnoase spre exploatare se va face pe postaţe, după efectuarea plăţii contravalorii acesteia sau, dacă părţile convin, după depunerea de instrumente de plată cu scadenţă la maximum 30 de zile calendaristice;
 2. b) valabilitatea contractelor de vânzare-cumpărare, cu posibilitatea prelungirii în situaţii de forţă majoră, de calamităţi naturale sau fenomene climatice care împiedică desfăşurarea normală a procesului de exploatare forestieră, constatate în condiţiile reglementărilor legale în vigoare;
 3. c) cazurile de forţă majoră, de calamităţi naturale şi fenomene climatice care împiedică desfăşurarea normală a procesului de exploatare forestieră, înregistrate în SUMAL potrivit reglementărilor legale, şi care exonerează părţile, în condiţiile legii, de obligaţii contractuale care rezidă din efectele înregistrate pe durata de acţiune a acestora;
 4. d) regulile ce trebuie respectate conform exigenţelor impuse de protecţia mediului, precum şi de certificarea managementului forestier în cazul pădurilor certificate;
 5. e) condiţii de reziliere;
 6. f) reglementările în baza cărora se derulează contractul;
 7. g) asigurarea condiţiilor de acces la masa lemnoasă contractată, cu respectarea prevederilor 67 alin. (2) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările ulterioare.

ART. 20

(1) Anunţul privind organizarea licitaţiei/negocierii de vânzare de masă lemnoasă pe picior din fondul forestier proprietate publică a statului se publică înainte de data desfăşurării acesteia cu cel puţin 30 de zile calendaristice pentru licitaţia principală şi cu cel puţin 10 zile calendaristice pentru licitaţiile intermediare şi pentru licitaţiile de materiale lemnoase fasonate; modelul anunţului privind organizarea licitaţiei de vânzare de masă lemnoasă pe picior şi/sau materiale lemnoase fasonate este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul regulament.

(2) Organizatorii de licitaţii pentru masa lemnoasă provenită din fondul forestier proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale publică anunţul privind organizarea licitaţiei de vânzare de masă lemnoasă pe picior înainte de data desfăşurării acesteia cu cel puţin 10 zile calendaristice.

(3) Anunţul se publică pe site-ul www.rosilva.ro şi, respectiv, pe site-ul www.ocoalederegim.ro pentru organizatorii de licitaţii prevăzuţi la alin. (2); anunţul se afişează şi la sediul organizatorului.

(4) Anunţul afişat la sediul organizatorului şi cel publicat pe site-urile prevăzute la alin. (3) vor cuprinde datele prevăzute în anexa la prezentul regulament, precum şi:

 1. a) lista partizilor/loturilor/pieselor care se licitează;
 2. b) preţul de pornire la licitaţie şi pasul de licitare, în cazul licitaţiei deschise, pentru fiecare partidă/lot/piesă, exprimate în lei/mc volum brut, fără TVA.

(5) Preţul de pornire la licitaţie/negociere pentru masa lemnoasă pe picior se aprobă de entităţile prevăzute la art. 10 alin. (1), respectiv art. 4 şi se exprimă în lei/metru cub volum brut, fără TVA.

(6) Preţul de pornire la licitaţie/negociere pentru fiecare partidă poate fi scăzut sub preţul de APV cu cel mult 10%, o singură dată pe an, cu aprobarea fundamentată în scris a entităţilor prevăzute la art. 10 alin. (1), respectiv art. 4 alin. (1), după caz.

(7) În cazul materialelor lemnoase fasonate, preţul de pornire la licitaţie se stabileşte pe principiile eficienţei economice şi economiei de piaţă, corelat cu condiţiile de livrare.

(8) În cazul în care un lot/o piesă rămâne neadjudecat(ă), organizatorul licitaţiei, în baza fundamentării aprobate în scris de entităţile prevăzute la art. 10 alin. (1), respectiv art. 4 alin. (1), după caz, poate diminua preţul de pornire la licitaţie pentru lotul/piesa respectiv(ă), în condiţiile art. 42 alin. (5).

ART. 21

(1) Pentru admiterea la licitaţie/negociere a operatorilor economici/grupurilor de operatori economici, preselecţia acestora se organizează cu minimum 5 zile lucrătoare înainte de data desfăşurării licitaţiei principale şi cu minimum 3 zile lucrătoare înainte de data desfăşurării celorlalte licitaţii/negocieri.

(2) Comisia de preselecţie este formată din 3 sau 5 membri aleşi din cadrul structurii organizatoare a licitaţiei/negocierii şi se numeşte prin decizie a conducătorului entităţii care organizează licitaţia, cu respectarea prevederilor Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Comisia de preselecţie îşi desfăşoară activitatea în condiţiile în care sunt prezente două treimi din numărul membrilor.

(4) Hotărârile comisiei de preselecţie se iau cu votul majorităţii simple a membrilor prezenţi.

(5) Pentru participare la licitaţie/negociere, operatorul economic trebuie să depună, cu minimum două ore înainte de data preselecţiei, o cerere de înscriere, care se înregistrează în registrul de corespondenţă al organizatorului şi la care trebuie să anexeze documentaţia formată din următoarele documente, după caz, în original sau în copie certificată, de către reprezentantul legal al operatorului economic, pentru conformitate cu originalul:

 1. a) documentul de înregistrare a operatorului economic la oficiul registrului comerţului sau, după caz, documentul echivalent de înregistrare, în cazul operatorilor economici străini; acest document se prezintă în copie conformă cu originalul;
 2. b) certificatul constatator privind operatorul economic în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de oficiul registrului comerţului direct sau prin serviciul online Info Cert, sau informaţii extinse despre acesta, solicitate de organizator prin serviciul Recom Online, cu cel mult 30 de zile calendaristice înainte de data preselecţiei;
 3. c) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al operatorului economic, că nu are datorii restante faţă de administratorii fondului forestier proprietate publică a statului sau faţă de proprietarii/administratorii fondului forestier proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale; acest document se prezintă în original;
 4. d) certificatul de atestare pentru lucrări de exploatare forestieră al operatorului economic, valabil şi cu anexa acestuia completată la zi, certificate sub semnătura reprezentantului legal al operatorului economic, sau documentul similar recunoscut/echivalat de autoritatea de resort din România, în cazul operatorilor economici străini; acest document trebuie prezentat numai de către operatorii economici care solicită participarea la licitaţiile/negocierile de vânzare a masei lemnoase pe picior; acest document se prezintă în copie conformă cu originalul;
 5. e) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al operatorului economic privind apartenenţa/neapartenenţa la un grup de operatori economici, aşa cum este definit la 1 lit. g); acest document se va prezenta în original;
 6. f) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al operatorului economic/grupului de operatori economici care să cuprindă situaţia actualizată a volumului de lemn achiziţionat/procesat din fiecare specie şi sortiment, de la începutul anului în curs, potrivit prevederilor 8; acest document se prezintă în original. Pentru materialele lemnoase adjudecate, organizatorul licitaţiei/negocierii transmite declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al operatorului economic/grupului de operatori economici, în termen de 15 zile lucrătoare de la adjudecare, către structura teritorială de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură;
 7. g) declaraţia pe propria răspundere potrivit 7 alin. (1) şi (2); acest document se prezintă în original;
 8. h) atestarea capacităţii de industrializare a lemnului pentru producătorii din industria mobilei potrivit prevederilor 49, numai în cazul licitaţiilor organizate pentru materialele lemnoase fasonate şi numai de către administratorii fondului forestier proprietate publică a statului; acest document se prezintă în copie conformă cu originalul;
 9. i) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al operatorului economic privind situaţia completării la zi a atestatului de exploatare. În cazul în care atestatul de exploatare nu este completat la zi, în declaraţie se vor menţiona volumul de masă lemnoasă pe picior adjudecată şi neoperată în anexă, precum şi vânzătorul; acest document se va prezenta în original, numai de către operatorii economici care participă la licitaţiile de vânzare a masei lemnoase pe picior.

(6) Cererea şi documentaţia prevăzute la alin. (5) se pot depune la organizatorul licitaţiei prin una dintre următoarele modalităţi:

 1. a) direct la registratură, pe hârtie;
 2. b) prin poştă/curier, pe hârtie;

(7) Operatorii economici care nu au sediul în România depun documentele de înscriere la licitaţie atât în limba oficială a ţării de origine, cât şi traduceri oficiale ale acestora în limba română.

(8) La licitaţiile/negocierile organizate pentru vânzarea de masă lemnoasă din fondul forestier proprietate publică pot participa operatori economici, înregistraţi într-un stat membru al UE, în baza certificatului de atestare pentru lucrări de exploatare forestieră valabil deţinut de aceştia sau a altui document similar, emis de autoritatea competentă din acel stat, şi recunoscut/echivalat, în condiţiile legii, de autoritatea de resort din România.

(9) Pentru a fi admise la licitaţie/negociere pentru materiale lemnoase fasonate, persoanele fizice depun:

 1. a) autorizaţia de construcţie, în copie, pentru lemnul de lucru;
 2. b) cartea de identitate, în copie.

(10) Cantitatea maximă de materiale lemnoase fasonate care poate fi adjudecată în condiţiile alin. (9) este de maximum 50 mc, iar aceasta nu poate face obiectul comercializării.

ART. 22

(1) Comisia de preselecţie analizează documentele depuse de către solicitanţi şi hotărăşte admiterea/respingerea participării acestora la licitaţie/negociere, cu respectarea prevederilor Legii nr. 161/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Comisia de preselecţie respinge participarea la licitaţie/negociere a solicitantului care se află cel puţin în una dintre următoarele situaţii:

 1. a) nu a depus toate documentele prevăzute la 21 alin. (5) până la data stabilită în anunţ sau documentele depuse sunt incomplete, nu sunt în original sau nu sunt certificate pentru conformitate cu originalul, după caz;
 2. b) are datorii restante faţă de administratorii fondului forestier proprietate publică a statului sau faţă de proprietarii/administratorii fondului forestier proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale, atât operatorul economic, cât şi grupul de operatori economici din care face parte, după caz;
 3. c) nu are certificat de atestare pentru lucrări de exploatare valabil, în cazul operatorilor economici care solicită înscrierea la licitaţiile/negocierile de masă lemnoasă pe picior;
 4. d) nu are capacitate de exploatare disponibilă conform certificatului de atestare şi anexei la acesta şi declaraţiei pe propria răspundere privind situaţia capacităţii anuale disponibile, în cazul operatorilor economici care solicită înscrierea la licitaţiile/negocierile de masă lemnoasă pe picior;
 5. e) nu a realizat procentul prevăzut la 60 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 46/2008 – Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare; constatarea nerealizării procentului prevăzut la art. 60 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 46/2008 – Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare, se face prin act administrativ emis de conducătorul structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură competente teritorial, care se postează pe site-ul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, cu respectarea prevederilor art. 7 alin. (3). Această prevedere se aplică numai în cazul operatorilor economici care solicită înscrierea la licitaţiile de materiale lemnoase fasonate;
 6. f) a depăşit procentul prevăzut la 60 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 46/2008 – Codul silvic, cu modificările ulterioare, republicată; constatarea depăşirii se face prin act administrativ emis de conducătorul structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură competentă teritorial. În termen de 5 zile lucrătoare structura teritorială de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură competentă teritorial transmite autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură actul administrativ, care are obligaţia postării pe site-ul acesteia, cu respectarea prevederilor art. 8 alin. (3);
 7. g) nu prezintă atestatul referitor la capacitatea de industrializare a lemnului fasonat potrivit prevederilor 49, în cazul producătorilor din industria mobilei care solicită exercitarea dreptului de preempţiune, numai în cazul licitaţiilor/negocierilor organizate de către administratorii fondului forestier proprietate publică a statului;
 8. h) a avut contracte reziliate, în ultimele 6 luni, din culpa sa sau în alte condiţii decât forţa majoră/calamităţile naturale, cu organizatorul licitaţiei pentru masă lemnoasă pe picior/materiale lemnoase fasonate, respectiv nu a încheiat din culpa sa contracte dacă şi-a adjudecat masă lemnoasă pe picior/materiale lemnoase fasonate prin licitaţii sau a negociat masă lemnoasă pe picior/materiale lemnoase fasonate.

(3) Operatorii economici nu participă la şedinţa comisiei de preselecţie.

ART. 23

(1) La sfârşitul şedinţei de preselecţie comisia încheie un proces-verbal în care se consemnează: data şi locul desfăşurării preselecţiei, membrii comisiei de preselecţie prezenţi, solicitanţii care s-au înscris în vederea participării la licitaţie/negociere, solicitanţii admişi şi volumul maxim de masă lemnoasă pe picior pe care aceştia îl mai pot recolta la data preselecţiei, conform datelor înregistrate în documentele prevăzute la art. 21 alin. (5) lit. d) şi i), solicitanţii respinşi şi motivul respingerii lor, observaţii cu privire la organizarea şi desfăşurarea preselecţiei şi la ora afişării preselecţiei.

(2) Procesul-verbal al comisiei de preselecţie se afişează la sediul organizatorului licitaţiei şi se comunică tuturor operatorilor economici care s-au înscris la licitaţie.

(3) Procesul-verbal de preselecţie se înregistrează în registrul de corespondenţă al organizatorului.

(4) Operatorul economic care consideră că, din motive neîntemeiate, nu a fost admis să participe la licitaţie/negociere poate face contestaţie. Contestaţia se formulează în scris şi se adresează conducătorului organizatorului, în termen de 24 de ore de la data afişării rezultatului preselecţiei.

(5) Conducătorul organizatorului este obligat să soluţioneze contestaţia prin decizie motivată, în ziua depunerii contestaţiei sau în ziua următoare depunerii; decizia se afişează până la sfârşitul programului de lucru la sediul organizatorului şi se comunică contestatarului.

(6) În situaţia în care în urma analizării contestaţiei se stabileşte că aceasta a fost întemeiată, conducătorul organizatorului dispune admiterea contestatarului la licitaţie/negociere.

ART. 24

(1) Operatorilor economici interesaţi, care solicită informaţii privitoare la volumul şi calitatea masei lemnoase/materialelor lemnoase fasonate care urmează a fi licitată(e)/negociată(e), li se pune la dispoziţie, la sediul ocolului silvic la care se află, documentaţia tehnică necesară, de către ocolul silvic la care se află aceasta.

(2) În situaţia în care operatorii economici interesaţi să participe la licitaţie solicită să vizioneze masa lemnoasă care este supusă vânzării, organizatorul licitaţiei/negocierii asigură condiţiile pentru vizionare şi desemnează în acest sens un specialist, pe baza unei planificări.

ART. 25

(1) Operatorul economic participant la licitaţie/negociere trebuie să facă dovada achitării, anterior începerii şedinţei de licitaţie, în contul organizatorului, prin instrumente bancare legale decontabile până la începerea licitaţiei sau în numerar la casieria organizatorului, a:

 1. a) garanţiei de contractare pentru volumul de masă lemnoasă pe care intenţionează să îl cumpere, în cuantum de 5% din valoarea de pornire la licitaţie;
 2. b) tarifului de participare la licitaţie stabilit, în condiţiile legii, de către organizator.

(2) Documentul privind dovada achitării garanţiei de contractare prevăzute la alin. (1) şi a tarifului de participare se depune la secretariatul comisiei de licitaţie cu minimum două ore înaintea începerii şedinţei de licitaţie.

(3) Pentru participarea operatorilor economici admişi la licitaţie la negocierea organizată în aceeaşi zi şi având ca obiect masa lemnoasă neadjudecată la licitaţie nu se percepe tarif de participare.

(4) Neîndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (1) determină interzicerea participării la licitaţie/negociere a operatorului economic.

(5) Garanţia de contractare pentru masa lemnoasă/materialele lemnoase fasonate adjudecată/adjudecate se reţine până la semnarea contractului de vânzare-cumpărare. În situaţia în care cuantumul garanţiei de contractare constituite anterior licitaţiei este mai mare decât garanţia de contractare pentru masa lemnoasă/materialele lemnoase fasonate adjudecată/adjudecate, diferenţa până la garanţia constituită se restituie operatorului economic, la cerere, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare.

(6) Garanţia de contractare prevăzută la alin. (5), nerestituită, poate constitui garanţie pentru participarea la o licitaţie/negociere ulterioară, organizată în condiţiile prezentului regulament, numai cu acordul scris al operatorului economic.

(7) Garanţia de contractare reţinută în condiţiile alin. (5) nu se restituie operatorului economic în următoarele situaţii:

 1. a) nu a fost încheiat contractul de vânzare-cumpărare a masei lemnoase, în condiţiile legii, din culpa operatorului economic;
 2. b) nu a constituit garanţia de bună execuţie, la data încheierii contractului;
 3. c) îşi retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia;
 4. d) a fost încheiat în termen contractul de vânzare-cumpărare a masei lemnoase, iar valoarea garanţiei, cu acordul părţilor, se foloseşte pentru constituirea cauţiunii prevăzute de 66 alin. (1) din Legea nr. 46/2008 – Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare, pentru constituirea garanţiei de bună execuţie şi/sau pentru plata contravalorii masei lemnoase contractate.

(8) Garanţia de contractare nerestituită în situaţia prevăzută la alin. (7) lit. a) şi b) se face venit al organizatorului licitaţiei.

(9) Tariful de participare la licitaţie/negociere este stabilit de organizatorul licitaţiei pe baza cheltuielilor aferente organizării şi desfăşurării licitaţiei/negocierii, respectiv: consumul de materiale de birotică, serviciile informatice, publicitate, închirierea spaţiului pentru organizarea licitaţiei/negocierii şi protocol, organizarea vizitelor în teren pentru vizionarea masei lemnoase.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Licitaţia publică cu strigare, licitaţia publică în plic închis şi licitaţia publică mixtă

 

ART. 26

(1) Licitaţiile se desfăşoară la locul, data şi ora comunicate prin anunţ.

(2) Licitaţiile se desfăşoară cu participarea comisiei de licitaţie/negociere şi a reprezentanţilor oficiali ai participanţilor în aceeaşi sală.

ART. 27

(1) Comisia de licitaţie/negociere este alcătuită din 3 sau 5 membri, numiţi prin decizie a conducătorului organizatorului; comisia de licitaţie/negociere nu poate avea aceeaşi componenţă cu cea de preselecţie şi îşi desfăşoară activitatea cu respectarea prevederilor Legii nr. 161/2003, cu modificările şi completările ulterioare. Din comisia de licitaţie va face parte şi un membru desemnat de ocolul silvic care asigură administrarea/serviciile silvice, pentru fondul forestier altul decât cel proprietate publică a statului, atunci când licitaţiile se organizează de către proprietar.

(2) Şedinţa de licitaţie este deschisă de către preşedintele comisiei, care prezintă componenţa acesteia, numărul minim pentru cvorum, care este de două treimi din numărul membrilor comisiei, membrii prezenţi, tipul de licitaţie, modul de desfăşurare a licitaţiei şi toate informaţiile necesare desfăşurării licitaţiei.

(3) Hotărârile comisiei de licitaţie/negociere se iau cu votul majorităţii simple a membrilor comisiei prezenţi.

(4) Conducătorul administratorului fondului forestier proprietate publică a statului şi conducătorul organizatorului licitaţiei nu pot face parte din comisia de preselecţie sau din comisia de licitaţie/negociere.

ART. 28

(1) Pasul de licitare se stabileşte de organizatorul licitaţiei în lei/m3, volum brut, fără TVA, la nivelul valorii de cel mult 5% din preţul de pornire, rotunjit la lei, şi se aplică numai la licitaţia publică cu strigare şi la etapa a doua a licitaţiei publice mixte.

(2) Licitările pentru licitaţia publică cu strigare şi la etapa a doua a licitaţiei publice mixte se pot face numai în sume reprezentând paşi întregi, cu respectarea prevederilor alin. (1).

(3) Este interzisă pornirea licitaţiei de la alt nivel decât cel al preţului de pornire aprobat şi comunicat de organizatorul licitaţiei.

ART. 29

(1) În cazul licitaţiei publice cu strigare, licitarea masei lemnoase începe şi se desfăşoară în ordinea prevăzută în listele de partizi/grupaje de partizi/loturi/piese afişate la sediul organizatorului licitaţiei şi pe site-urile www.rosilva.ro sau www.ocoalederegim.ro, după caz.

(2) Preşedintele comisiei anunţă preţul de pornire şi pasul de licitare, pentru partida/grupajul de partizi/lotul/piesa în cauză.

(3) Pentru fiecare partidă/grupaj de partizi/lot/piesă licitaţia începe de la preţul de pornire; opţiunea pentru preţul de pornire este ofertă, iar următoarele strigări ale altor participanţi se consideră licitări.

(4) Este declarat adjudecatar licitantul care a oferit preţul cel mai mare după 3 strigări succesive ale preşedintelui comisiei de licitaţie.

(5) Dacă pentru partida/grupajul de partizi/lotul/piesa de materiale lemnoase fasonate care fac obiectul licitaţiei se face o singură ofertă la prima licitaţie, aceasta nu poate fi adjudecată prin respectiva licitaţie. La următoarele licitaţii se poate adjudeca cu un singur ofertant.

ART. 30

(1) În cazul licitaţiei publice în plic închis, se procedează astfel:

 1. a) oferta se depune, anterior începerii şedinţei de licitaţie, la registratura organizatorului; ofertarea partizilor/grupajelor de partizi/loturilor/pieselor se va face în ordinea priorităţii de adjudecare dorită de ofertant;
 2. b) după parcurgerea etapelor prevăzute la 27 alin. (2), comisia trece la deschiderea, în prezenţa participanţilor, a plicurilor, după prezentarea lor fiecărui ofertant care poate verifica autenticitatea şi integritatea acestora;
 3. c) comisia de licitaţie face publice ofertele pentru fiecare partidă/grupaj de partizi/lot/piesă şi le înregistrează în fişele de desfăşurare a licitaţiei, fişe care vor constitui anexe la procesul-verbal de licitaţie;
 4. d) este declarat adjudecatar, pentru fiecare partidă/grupaj de partizi/lot/piesă, operatorul economic care a oferit preţul cel mai mare, dacă acesta este cel puţin egal cu preţul de pornire;
 5. e) dacă pentru partida/grupajul de partizi/lotul/piesa de materiale lemnoase fasonate care fac obiectul licitaţiei se face o singură ofertă la prima licitaţie, aceasta nu poate fi adjudecată prin respectiva licitaţie. La următoarele licitaţii se poate adjudeca cu un singur ofertant.

(2) În cazul în care sunt înregistrate cel puţin două oferte egale, care îndeplinesc condiţiile de adjudecare, licitaţia în plic închis, pentru partida/grupajul de partizi/lotul/piesa în cauză, se transformă în licitaţie publică deschisă cu strigare, urmându-se procedura prevăzută la art. 29; aceasta porneşte de la preţurile egale deja oferite maxim, cu participarea numai a operatorilor economici care au făcut respectivele oferte.

(3) Prevederile alin. (2) nu se aplică în cazul în care ofertele făcute sunt sub preţul de pornire la licitaţie, caz în care partida/grupajul de partizi/lotul/piesa nu se adjudecă.

(4) În cazul în care adjudecatarul depăşeşte volumul de masă lemnoasă disponibil pentru exploatare conform certificatului de atestare pentru lucrări de exploatare forestieră, anexei acestuia şi declaraţiei pe propria răspundere prevăzute la art. 21 alin. (5) lit. d) şi i) şi/sau depăşeşte cuantumul garanţiei de contractare depuse pentru licitaţia în cauză, ofertele se vor considera invalide în ordinea inversă celei din oferta scrisă a acestuia, depusă şi înregistrată în fişele de desfăşurare a licitaţiei; adjudecarea partizii/lotului/piesei în cauză se face în funcţie de ofertele valide.

ART. 31

(1) Licitaţia publică mixtă se organizează şi se desfăşoară astfel:

 1. a) etapa I: prezentarea ofertelor scrise în plic închis: comisia de licitaţie deschide plicurile depuse de ofertanţi, în prezenţa participanţilor, face publice ofertele, înregistrează în fişa de desfăşurare a licitaţiei preţurile oferite pentru fiecare partidă/lot/piesă şi întocmeşte lista partizilor/loturilor/pieselor ofertate care se supun licitaţiei cu strigare; partizile/loturile/piesele pentru care nu s-a făcut nicio ofertă şi cele pentru care s-a făcut o singură ofertă nu pot face obiectul etapei a II-a şi nu pot fi adjudecate la respectiva licitaţie;
 2. b) etapa a II-a: licitaţia cu strigare, pentru fiecare partidă/lot/piesă, pornindu-se de la preţul cel mai mare oferit în plic închis, acesta neputând fi mai mic decât preţul de pornire aprobat în condiţiile prezentului regulament; procedura prevăzută la 29 se aplică în mod corespunzător.

(2) Partizile/loturile/piesele rămase neadjudecate după etapa a II-a se supun negocierii, organizată în aceeaşi zi, imediat după încheierea licitaţiei, sau în ziua următoare acesteia, conform precizării din anunţul de licitaţie şi numai pentru operatorii economici ofertanţi la respectiva licitaţie.

ART. 32

(1) După fiecare licitaţie, indiferent de modalitate, se întocmeşte procesul-verbal privind desfăşurarea şi rezultatul licitaţiei, în care se consemnează, în mod obligatoriu, următoarele: data şi locul desfăşurării licitaţiei, modul de anunţare a licitaţiei, membrii comisiei de licitaţie prezenţi, tipul licitaţiei, obiectul licitaţiei, solicitanţii care nu au îndeplinit condiţiile de participare la licitaţie, reprezentanţii oficiali ai acestora, termenul de încheiere a contractelor de vânzare-cumpărare, observaţii cu privire la organizarea şi desfăşurarea licitaţiei.

(2) Fişele de desfăşurare a licitaţiei, prevăzute la art. 29, semnate de ofertanţi, devin anexă la procesul-verbal al licitaţiei.

(3) În cazul licitaţiilor în plic închis, fişele de desfăşurare a licitaţiilor prevăzute la art. 30 devin anexă la procesul-verbal al licitaţiei fără obligativitatea semnării acestora de către operatorii economici.

(4) Procesul-verbal al şedinţei de licitaţie se semnează de către toţi membrii comisiei de licitaţie prezenţi.

(5) Contestaţiile se înregistrează la sediul organizatorului licitaţiei în termen de 24 de ore de la licitaţie, iar organizatorul are obligaţia de a le soluţiona şi de a transmite modul de soluţionare, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

ART. 33

(1) În cazul în care între momentul adjudecării şi cel al contractării, operatorul economic adjudecatar constată că masa lemnoasă nu corespunde ca volum sau/şi calitate cu prevederile actului de punere în valoare, îl va înştiinţa despre aceasta, în scris, pe organizatorul licitaţiei în termen de maximum 5 zile calendaristice de la încheierea procesului-verbal de licitaţie; la contestaţie va anexa documentaţia de verificare, întocmită conform normelor tehnice silvice în vigoare, însuşită de persoana de specialitate din cadrul operatorului economic.

(2) Contestarea prevederilor actului de punere în valoare, în situaţia prevăzută la alin. (1), obligă pe organizatorul licitaţiei la efectuarea unei verificări în teren, în conformitate cu normele tehnice silvice în vigoare, în prezenţa contestatarului.

(3) În cazurile prevăzute la alin. (2), termenul de 10 zile de la adjudecare până la încheierea contractelor de vânzare-cumpărare a masei lemnoase se prelungeşte cu perioada dintre data depunerii contestaţiei şi data primirii răspunsului de către contestatar; termenul primirii răspunsului este 20 de zile lucrătoare de la data depunerii contestaţiei.

(4) În situaţia în care conducătorul organizatorului constată că se confirmă aspectele contestate, acesta anulează adjudecarea şi restituie garanţia de contractare.

 

SECŢIUNEA a 3-a

Licitaţia electronică

 

ART. 34

(1) Organizatorul licitaţiei electronice de vânzare a masei lemnoase prin modalităţile prevăzute la art. 3 alin. (1), ca “masă lemnoasă pe picior” sau “materiale lemnoase fasonate”, are obligaţia de a anunţa decizia de utilizare a licitaţiei electronice, în condiţiile art. 13, concomitent cu anunţarea preselecţiei pentru acest tip de licitaţie, pe site-urile prevăzute la art. 9, după caz.

(2) Preselecţia pentru licitaţia electronică se organizează cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de data licitaţiei electronice, iar anunţul privitor la organizarea licitaţiei va cuprinde, în mod obligatoriu, următoarele elemente:

 1. a) lista partizilor/grupajelor de partizi/loturilor/pieselor care se licitează, preţurile de pornire la licitaţie şi garanţia de contractare;
 2. b) tariful de participare la licitaţie;
 3. c) caietul de sarcini, care va cuprinde, după caz, informaţii privind: organizarea şi desfăşurarea licitaţiei, masa lemnoasă/materiale lemnoase oferită/oferite la vânzare, proiectul contractului de vânzare-cumpărare a masei lemnoase şi principalele reglementări care trebuie respectate;
 4. d) banca şi contul organizatorului unde se depune garanţia de contractare şi tariful de participare la licitaţie;
 5. e) data şi ora de start al licitaţiei electronice;
 6. f) informaţiile relevante referitoare la echipamentul electronic folosit, condiţiile tehnice şi modalităţile concrete de realizare a conectării;
 7. g) adresa de e-mail unde se vor depune, în format electronic, documentele prevăzute la 21 alin. (5);
 8. h) criteriul de atribuire: preţul cel mai ridicat sau criteriile stabilite în cazul licitaţiilor organizate potrivit 18 alin. (6);
 9. i) modalitatea de finalizare a licitaţiei electronice: data şi ora de închidere a licitaţiei electronice/numărul de runde de licitare şi calendarul precis de desfăşurare a rundelor/termenul-limită care va fi lăsat să curgă de la primirea ultimei oferte, după caz.

ART. 35

Pentru participarea la licitaţia electronică, solicitantul trebuie să depună până la data organizării preselecţiei o cerere de înscriere la licitaţia electronică, cu indicarea identităţii sale electronice, precum şi documentele prevăzute la art. 21 alin. (5), semnate cu semnătură electronică extinsă bazată pe un certificat calificat, în format electronic, la adresa prevăzută la art. 34 alin. (2) lit. g).

ART. 36

În cadrul şedinţei de preselecţie la licitaţia electronică, comisia de preselecţie urmează procedura prevăzută la art. 22.

ART. 37

(1) La sfârşitul şedinţei de preselecţie, comisia încheie un proces-verbal în care se consemnează: data şi locul desfăşurării preselecţiei, membrii comisiei de preselecţie prezenţi, solicitanţii care s-au înscris în vederea participării la licitaţie, solicitanţii admişi să participe la licitaţie, solicitanţii respinşi să participe la licitaţie şi motivul respingerii lor, eventuale observaţii cu privire la organizarea şi desfăşurarea preselecţiei.

(2) Procesul-verbal prevăzut la alin. (1) se înregistrează în registrul de corespondenţă al organizatorului licitaţiei.

(3) Fiecare solicitant primeşte la adresa sa de e-mail, comunicată cu ocazia indicării identităţii sale electronice prevăzute la art. 35, rezoluţia comisiei de preselecţie.

ART. 38

Contestaţia se trimite la organizator, în format electronic, la adresa de e-mail prevăzută la art. 34 alin. (2) lit. g), în termen de 24 de ore de la comunicarea rezultatului preselecţiei, iar organizatorul are obligaţia de a o soluţiona şi de a transmite modul de soluţionare pe adresa de e-mail indicată de operatorul economic.

ART. 39

Operatorilor economici admişi să participe la licitaţia electronică, care solicită informaţii privitoare la volumul şi calitatea masei lemnoase care urmează a fi licitată, li se pune la dispoziţie, de către ocolul silvic la care se află aceasta, documentaţia tehnică necesară, în format electronic, cu excepţia carnetului de inventariere a arborilor destinaţi recoltării, care poate fi consultat gratuit la cerere la sediul ocolului.

ART. 40

(1) Operatorul economic admis să participe la licitaţia electronică trebuie să facă dovada achitării anterior începerii şedinţei de licitaţie, în contul organizatorului, prin instrumente bancare legale decontabile până la începerea licitaţiei sau în numerar la casieria organizatorului, garanţia de contractare pentru volumul de masă lemnoasă pentru care va licita şi pe care îl va adjudeca, precum şi un tarif de participare la licitaţie stabilit de organizator.

(2) Documentul privind constituirea garanţiei de contractare prevăzute la alin. (1), precum şi dovada achitării tarifului de participare la licitaţia electronică se trimit, în format electronic, la secretariatul comisiei de licitaţie anterior începerii şedinţei de licitaţie, la adresa de e-mail prevăzută la art. 34 alin. (2) lit. g).

(3) Neîndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (2) determină excluderea de la licitaţia electronică a operatorului economic în cauză.

ART. 41

(1) Licitaţia electronică se desfăşoară în una sau mai multe runde succesive, după caz.

(2) Pe parcursul efectuării rundelor de licitare vânzătorul nu are dreptul de a dezvălui identitatea ofertanţilor.

(3) În cursul fiecărei runde a licitaţiei electronice, vânzătorul are obligaţia de a comunica, instantaneu, tuturor ofertanţilor preţul maxim ofertat.

 

SECŢIUNEA a 4-a

Vânzarea masei lemnoase prin negociere

 

ART. 42

(1) Partida/grupajul de partizi rămasă/rămas neadjudecată/neadjudecat după două licitaţii se poate supune negocierii, organizată în data prevăzută în anunţul de licitaţie/negociere, cu respectarea condiţiilor de preselecţie.

(2) Negocierea prevăzută la alin. (1) se poate face în sens crescător sau descrescător. Pentru masa lemnoasă pe picior, preţul rezultat din negociere nu poate să fie mai mic ca preţul de APV, rotunjit în lei. Prin excepţie, în cazul masei lemnoase pe picior a cărui preţ de APV a fost scăzut cu cel mult 10%, în condiţiile art. 20 alin. (6), preţul rezultat din negociere nu poate să fie mai mic decât acesta.

(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), partida constituită din produse accidentale – doborâturi/rupturi de vânt/zăpadă sau atacuri ale factorilor biotici, rămasă neadjudecată după o licitaţie, se poate supune negocierii, organizată în data prevăzută în anunţul de licitaţie; negocierea se poate face numai dacă a existat o ofertă.

(4) Lotul/piesa de material lemnos fasonat rămas/rămasă neadjudecat/neadjudecată după o licitaţie se poate supune negocierii, organizată în data prevăzută în anunţul de licitaţie, cu respectarea condiţiilor de preselecţie.

(5) Negocierea prevăzută la alin. (4) se poate face în sens crescător sau descrescător. Pentru loturile/piesele neofertate în cadrul licitaţiei preţul rezultat din negociere nu poate fi mai mic cu mai mult de 20% din preţul de pornire la licitaţie. Pentru loturile/piesele neadjudecate care au avut doar un singur ofertant, preţul rezultat din negociere nu poate fi mai mic decât preţul oferit în licitaţie de operatorul economic respectiv.

(6) Comisia de negociere admite participarea la negociere numai a operatorilor economici care îndeplinesc condiţiile de preselecţie.

(7) Admiterea la negociere se face pentru capacitatea de exploatare disponibilă în conformitate cu înregistrările din Certificatul de atestare pentru lucrări de exploatare forestieră, din anexa la acesta şi din declaraţia pe propria răspundere prevăzută la art. 21 alin. (5) lit. d) şi i) şi/sau numai în limita sumei băneşti rămase neutilizată din garanţia de contractare depusă pentru participarea la licitaţie, după caz.

(8) În cazul în care pentru partida/grupajul de partizi/lotul/piesa care s-a supus negocierii sunt cel puţin doi ofertanţi care au făcut oferte egale, negocierea se transformă în licitaţie deschisă cu strigare, pornind de la preţul oferit, cu aplicarea prevederilor art. 30 alin. (2).

(9) În urma desfăşurării şedinţei de negociere, comisia va întocmi un proces-verbal similar procesului-verbal de licitaţie, prevăzut la art. 32.

ART. 43

(1) Operatorii economici participanţi la negociere care consideră că nu au fost respectate prevederile prezentului regulament privind desfăşurarea negocierii pentru anumite partizi/loturi/piese pot face contestaţie.

(2) Contestaţia se formulează în scris şi se depune la sediul organizatorului negocierii în ziua în care a fost organizată negocierea.

(3) Conducătorul organizatorului negocierii este obligat să soluţioneze contestaţia în termen de 5 zile lucrătoare de la data desfăşurării negocierii.

(4) Modul de analizare şi soluţionare se consemnează într-o decizie motivată, iar soluţia se comunică contestatarului, în scris.

(5) Dacă în urma analizării contestaţiei se stabileşte că aceasta a fost întemeiată, organizatorul dispune anularea negocierii pentru partida/lotul/piesa respectivă şi ia măsuri pentru organizarea unei noi negocieri.

ART. 44

(1) Masa lemnoasă provenită din produsele accidentale – doborâturi şi rupturi de vânt şi zăpadă sau afectări datorate factorilor biotici, constituite în partizi, apărute în cursul anului pe suprafaţa parchetului unei partizi contractate cu un operator economic se poate contracta cu acest operator.

(2) Preţul masei lemnoase prevăzute la alin. (1) se stabileşte prin negociere. Acesta nu poate fi mai mic decât preţul de APV, calculat pentru partida nouă constituită.

(3) Dacă titularul contractului de vânzare-cumpărare al partizii în a cărei suprafaţă au apărut produsele accidentale refuză contractarea noii partizi constituite ca urmare a apariţiei acestora, în termen de 5 zile partida în cauză va fi oferită, spre vânzare, altui operator economic, în condiţiile prezentului regulament, recoltarea produselor accidentale fiind prioritară.

(4) Partizilor de produse accidentale constituite potrivit prevederilor legale pentru realizarea căilor de scos-apropiat, pentru parchetele autorizate la exploatare şi care fac obiectul contractelor de vânzare-cumpărare a masei lemnoase pe picior, le sunt aplicabile dispoziţiile alin. (1) – (3).

(5) În partizile prevăzute la alin. (4), este inclusă şi masa lemnoasă din alte unităţi amenajistice aflate pe traseul căilor de scos-apropiat care trebuie realizate pentru accesibilizarea masei lemnoase contractate.

(6) La negocierea masei lemnoase prevăzută la alin. (1) şi (5) nu se organizează preselecţie, operatorii economici depun la comisia de negociere o cerere de înscriere la negociere, la care vor anexa documentele prevăzute la art. 21 alin. (5) lit. c), d) şi i), precum şi dovada achitării garanţiei de contractare; negocierea se face cu respectarea prevederilor art. 9 alin. (3).

 

SECŢIUNEA a 5-a

Vânzarea directă a materialelor lemnoase fasonate

 

ART. 45

(1) Pentru consumul propriu al instituţiilor publice, al unităţilor de interes local finanţate integral sau parţial de la bugetul de stat sau bugetul local, care nu desfăşoară activitate economică în sensul reglementărilor comunitare în domeniul ajutorului de stat, precum şi strict pentru nevoile proprii/activitatea economică ale/a persoanelor fizice, persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale şi întreprinderilor familiale, administratorii fondului forestier proprietate publică pot să vândă în mod direct, pe bază de solicitare fundamentată, fără licitaţie şi fără negociere, lemnul de lucru şi lemnul de foc provenit din partizile exploatate în regie proprie, cu forţe proprii sau cu prestatori, precum şi pomii de Crăciun. Lemnul de foc va fi vândut cu prioritate populaţiei în scopul încălzirii locuinţelor.

(2) Lemnul de lucru fasonat, cu diametrul la capătul gros mai mare de 24 cm, poate face obiectul vânzării directe, în volum de maximum 50 mc, dacă solicitantul îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

 1. a) deţine autorizaţie de construcţie;
 2. b) prezintă o copie a cărţii de identitate.

(3) În condiţiile art. 60 alin. (5) lit. b) Legea nr. 46/2008 – Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare, materialele lemnoase fasonate aferente loturilor/pieselor care nu au fost adjudecate în urma oferirii acestora la cel puţin o licitaţie şi o negociere se pot vinde direct persoanelor fizice, având prioritate cele cu domiciliul pe raza unităţilor administrativ-teritoriale în care se află fondul forestier administrat de vânzător; materialele lemnoase nevalorificate către persoane fizice cu domiciliul pe raza unităţilor administrativ-teritoriale în care se află fondul forestier administrat de vânzător se valorifică către persoane fizice cu domiciliul pe raza altor unităţi administrativ-teritoriale şi/sau operatorilor economici care prelucrează sau utilizează materiale lemnoase.

(4) Preţurile de vânzare directă a materialelor lemnoase prevăzute la alin. (1) şi (2) se aprobă în baza principiilor economiei de piaţă şi ale eficienţei economice a activităţii de către entităţile prevăzute la art. 3, respectiv la art. 4, după caz.

(5) Cantitatea şi destinaţia materialelor lemnoase provenită din fond forestier proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale, prevăzută la alin. (1), care poate fi vândută direct, se aprobă, în condiţiile legii, de consiliul local al acesteia.

(6) Materialele forestiere prevăzute la alin. (1) se pot vinde şi livra din depozite, de la căi de transport cu caracter permanent, din punctul naval de încărcare, precum şi din faza fasonat la cioată; lemnul provenit din lucrări de îngrijire a arboretelor tinere – curăţiri – se poate vinde şi livra şi de la alte căi de transport sau de la căile de scos-apropiat.

ART. 46

Administratorii fondului forestier proprietate publică pot oferi spre vânzare masă lemnoasă fasonată cu prilejul procedurilor de achiziţie organizate de autorităţile contractante în sistemul electronic de achiziţii publice – SEAP – sau la achiziţiile directe practicate de autorităţile publice contractante.

ART. 47

Deciziile organizatorilor privind valorificarea masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică pot fi contestate potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

CAPITOLUL III

Valorificarea materialelor lemnoase fasonate obţinute din fondul forestier proprietate publică a statului în condiţiile art. 60 alin. (5) lit. g) din Legea nr. 46/2008 – Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare

 

ART. 48

(1) Producătorii din industria mobilei îşi pot manifesta intenţia de exercitare a dreptului de preempţiune, potrivit prevederilor art. 60 alin. (5) lit. g) din Legea 46/2008 – Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare, prin participarea la licitaţiile de materiale lemnoase fasonate organizate de administratorii fondului forestier proprietate publică a statului.

(2) Producătorul care participă în condiţiile alin. (1) adjudecă respectivul/respectiva lot/piesă, prin exercitarea dreptului de preemţiune, dacă oferă, după caz, ultimul preţ rezultat în cazul licitaţiilor publice cu strigare/electronice/mixte sau cel mai mare preţ rezultat în cazul licitaţiilor în plic pentru lotul/piesa respectivă imediat după ultima ofertă.

(3) Participarea la licitaţie a producătorilor din industria mobilei presupune formularea de oferte la nivelul ofertelor celorlalţi operatori economici participanţi la licitaţie.

(4) Dispoziţiile art. 1.731 – 1.734 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.

ART. 49

Necesarul anual estimat de materiale lemnoase, pe specii, sub formă de lemn fasonat, potrivit prevederilor art. 60 alin. (5) lit. g) din Legea nr. 46/2008 – Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare, se stabileşte până la data de 31 august a anului de producţie anterior, prin cumularea volumelor aferente capacităţii de industrializare a lemnului fasonat atestată de către comisia de atestare care funcţionează în cadrul asociaţiei patronale şi profesionale din domeniul industriei mobilei, recunoscută la nivel naţional, pentru fiecare producător din industria mobilei, în baza metodologiei aprobate prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului regulament.

ART. 50

La licitaţiile şi negocierile de vânzare a masei lemnoase pe picior se pot oferi atât partizi, cât şi grupaje de partizi amplasate în acelaşi bazinet, constituite pe principiul teritorialităţii sau al accesibilităţii, în condiţiile art. 1 lit. h).

ART. 51

Grupajul de partizi se constituie atât din produse principale, produse din lucrări de conservare, cât şi din produse secundare, de igienă şi accidentale, cu respectarea prevederilor art. 1 lit. h), se aprobă de organizatorul licitaţiei/negocierii şi este evidenţiat în caietul de sarcini al licitaţiei.

ART. 52

(1) Conducătorul organizatorului licitaţiei/negocierii poate aproba ca loturile de materiale lemnoase fasonate, care nu au fost adjudecate în urma oferirii acestora la cel puţin o licitaţie, respectiv în urma unei negocieri şi cele care au făcut obiectul rezilierilor contractelor de vânzare-cumpărare, să se modifice în loturi mai mici, cu aceleaşi sortimente, care vor face obiectul unei noi licitaţii;

(2) Loturile nou-constituite în condiţiile alin. (1) pot face obiectul vânzării directe prevăzute la art. 45 sau pot fi prelucrate primar de către administratorii fondului forestier proprietate publică, urmând ca materialele lemnoase rezultate să fie valorificate potrivit prevederilor legale.

(3) Masa lemnoasă provenită din fondul forestier proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale poate face obiectul procesării în instalaţii proprii ale ocolului silvic de regim înfiinţat de aceasta, numai cu aprobarea consiliului local.

ART. 53

(1) În scopul evitării deprecierii calitative a materialelor lemnoase fasonate, pentru asigurarea desfacerii şi ritmicităţii livrărilor acestora către operatorii din industria mobilei şi în situaţiile în care nu se poate asigura depozitarea unor cantităţi de material lemnos constituite în loturi din cauza inexistenţei unei infrastructuri specifice – platforme primare sau depozite de materiale lemnoase, precum şi pentru punerea în siguranţă a materialelor lemnoase fasonate ce pot fi periclitate de dezastre naturale cum sunt inundaţiile, alunecările de teren sau avalanşele, se pot constitui loturi previzionate în baza prevederilor actelor de punere în valoare, urmând ca livrarea acestora să se facă în baza recepţiilor efective şi în cadrul unor grafice de eşalonare.

(2) Loturile previzionate prevăzute la alin. (1) se vând prin licitaţie sau negociere, potrivit prevederilor prezentului regulament.

ART. 54

(1) Încheierea contractului de vânzare-cumpărare a masei lemnoase/materialelor lemnoase adjudecate prin licitaţie/negociere are loc în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data finalizării licitaţiei, respectiv a negocierii, şi se face la sediul vânzătorului.

(2) Neîncheierea contractului de vânzare-cumpărare a masei lemnoase adjudecate, în termenul maxim de 10 zile lucrătoare, stabilit prin caietul de sarcini, din culpa exclusivă a operatorului economic/grupului de operatori economici adjudecatar, atrage anularea adjudecării pentru masa lemnoasă respectivă şi pierderea garanţiei de contractare aferente.

(3) Rezilierea contractului de vânzare-cumpărare a masei lemnoase/materialelor lemnoase adjudecate, în alte condiţii decât forţa majoră/calamităţile naturale, atrage după sine pierderea garanţiei de contractare/garanţiei de bună execuţie, precum şi a dreptului de participare la licitaţie/negociere, în condiţiile prezentului regulament, pentru o perioadă de 6 luni de la data rezilierii.

(4) Neîncheierea contractului de vânzare-cumpărare a masei lemnoase/materialelor lemnoase fasonate în termenul stabilit prin caietul de sarcini, din culpa exclusivă a organizatorului, atrage aplicarea măsurilor legale referitoare la repararea prejudiciului, organizatorul fiind obligat şi la restituirea garanţiei de contractare depuse.

(5) Adjudecatarii masei lemnoase nu au dreptul de a cesiona contractele de vânzare-cumpărare încheiate în urma licitaţiilor/negocierilor desfăşurate potrivit prezentului regulament, dacă prevederea este stipulată în contractele de vânzare-cumpărare.

(6) În contractul de vânzare-cumpărare, masa lemnoasă adjudecată se explicitează cantitativ şi valoric şi se facturează corespunzător, în funcţie de modul de valorificare.

(7) În cazul masei lemnoase pe picior facturarea se realizează prin înscrierea:

 1. a) volumului net al lemnului de lucru/valoarea lemnului de lucru, la care se adaugă volumul brut al lemnului de foc/valoarea lemnului de foc;
 2. b) volumului cojii lemnului de lucru/valoarea cojii lemnului de lucru.

(8) În cazul masei lemnoase fasonate în loturi/piese de sortimente industriale, facturarea se realizează prin înscrierea:

 1. a) volumului net al lotului/piesei din sortimentul industrial/valoarea lotului/piesei;
 2. b) volumului cojii, dacă există pentru lotul/piesa din sortimentul industrial/valoarea cojii.

(9) În cazul lemnului de foc facturarea se realizează prin înscrierea volumului brut/valoare.

(10) Valoarea unitară a cojii prevăzută la alin. (7) lit. b), alin. (8) lit. b) şi alin. (9) se determină prin multiplicarea preţului de pornire la licitaţie/negociere pentru coajă cu factorul rezultat din raportul dintre preţul de adjudecare şi preţul de pornire la licitaţie a volumului net.

ART. 55

Caietele de sarcini şi contractele de vânzare-cumpărare a masei lemnoase pe picior şi a materialelor lemnoase fasonate trebuie să respecte prevederile prezentului regulament, precum şi prevederile legislaţiei specifice în vigoare.

ART. 56

(1) La licitaţiile/negocierile de vânzare a masei lemnoase pe picior şi a materialelor lemnoase fasonate organizate potrivit prezentului regulament pot asista reprezentanţi ai organizaţiilor patronale şi profesionale din domeniile silvicultură, exploatare forestieră, prelucrarea primară şi industrializarea lemnului; aceştia au acces la întreaga documentaţie dacă achită tariful de participare stabilit de organizator.

(2) La licitaţii pot participa şi reprezentanţi ai mass-media.

ART. 57

Prevederile prezentului regulament se pot aplica şi pentru vânzarea masei lemnoase care se recoltează din fondul forestier al deţinătorilor pentru care structurile administratorilor fondului forestier proprietate publică au contracte de administrare sau de prestări servicii silvice, cu acordul scris al acestora.

ART. 58

Valorificarea masei lemnoase/materialelor lemnoase fasonate se poate face şi prin intermediul platformelor electronice sau pieţelor de tranzacţionare administrate de bursele de mărfuri care funcţionează în condiţiile legii, numai dacă aceştia hotărăsc astfel, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

ART. 59

(1) Administratorii de fond forestier proprietate publică ce desfăşoară şi activităţi de operator economic, care are ca obiect exploatarea şi/sau procesarea de masă lemnoasă provenită din fondul forestier pe care-l administrează, au obligaţia să organizeze şi să conducă contabilitatea de gestiune în mod distinct pentru cele două activităţi, ca centre de costuri.

(2) Volumul pentru care administratorii fondului forestier proprietate publică realizează contabilitatea de gestiune se înregistrează în contabilitatea administratorului la un preţ fundamentat în baza preţului de pornire la licitaţie stabilit pentru fiecare partidă.

 

ANEXĂ

la regulament

 

ANUNŢUL

privind organizarea licitaţiei de vânzare de masă lemnoasă pe picior şi/sau a materialelor lemnoase fasonate

 

(model)

 

 1. a) privind organizarea licitaţiei principale/intermediare pentru vânzarea de masă lemnoasă pe picior;
 2. b) privind organizarea licitaţiei pentru vânzarea de materiale lemnoase fasonate;
 3. c) privind organizarea licitaţiei intermediare pentru vânzarea de masă lemnoasă pe picior şi de materiale lemnoase fasonate.

Organizatorul licitaţiei (denumire, adresă, număr de telefon, fax, e-mail): ………………

Data şi ora desfăşurării licitaţiei: ………

Locul desfăşurării licitaţiei (adresa completă) ………..

Tipul licitaţiei …………

Licitaţia este organizată şi se va desfăşura potrivit prevederilor Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. ………/

Data şi ora organizării preselecţiei: ………..

Data şi ora-limită până la care pot fi depuse documentaţia pentru preselecţie şi înscrierea la licitaţie: …………

Lista partizilor/grupajelor de partizi/loturilor/pieselor care se licitează, preţul de pornire a licitaţiei şi pasul de licitare pentru fiecare partidă/grupaj de partizi/lot/piesă sunt afişate la sediul organizatorului şi pe site-ul www.rosilva.ro./site-ul www.ocoalederegim.ro, după caz,

Volumul total de masă lemnoasă pe picior oferit la licitaţie …… m3,

din care pe natură de produse:

– produse principale …. (m3);

– produse secundare …. (m3);

– produse de igienă …… (m3);

– produse accidentale ….. (m3)

şi, respectiv, pe specii şi grupe de specii:

– răşinoase: …… (m3);

– fag: …… (m3);

– stejari: ……… (m3);

– diverse tari: …….. (m3);

– diverse moi: ……. (m3).

Volumul total de materiale lemnoase fasonate oferite la licitaţie …… m3,

din care pe sortimente:

– lemn pentru furnir estetic: …….. (m3);

– lemn pentru furnir tehnic: …… (m3);

– lemn pentru cherestea: ….. (m3);

– lemn rotund şi despicat pentru industria celulozei şi hârtiei: …… (m3);

– lemn pentru mină: ……. (m3);

– lobde pentru industrializare: …… (m3);

– lemn rotund de foioase şi răşinoase pentru construcţii: …… (m3);

– lemn de foc: …… (m3)

şi, respectiv, pe specii şi grupe de specii:

– răşinoase: …….. (m3);

– fag: …….. (m3);

– stejar, gorun: …….. (m3);

– gârniţă: …….. (m3);

– cer: ……. (m3)

– salcâm: …….. (m3);

– cireş: ……… (m3);

– paltin: …… (m3);

– frasin: …… (m3);

– tei: …… (m3);

– plop: …… (m3);

– diverse tari: ….. (m3);

– diverse moi: ….. (m3).

Masa lemnoasă pe picior/materialele lemnoase fasonate care se oferă spre vânzare provine/nu provine din fondul forestier proprietate publică certificat (se va menţiona sistemul de certificare).

Masa lemnoasă pe picior şi/sau materialele lemnoase fasonate rămasă/rămase neadjudecată/neadjudecate după încheierea licitaţiei se poate/nu se poate adjudeca prin negociere, în aceeaşi zi, în condiţiile prevăzute de prezentul regulament şi de alte reglementări în vigoare.

Caietul de sarcini poate fi achiziţionat de la sediul organizatorului licitaţiei începând cu data de: ……… .

Alte informaţii privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiei: …………

Neîncheierea contractului de vânzare-cumpărare a masei lemnoase adjudecate, în termenul maxim de 10 zile lucrătoare, stabilit prin caietul de sarcini, din culpa exclusivă a operatorului economic/grupului de operatori economici adjudecatar, atrage anularea adjudecării pentru masa lemnoasă respectivă şi pierderea garanţiei de contractare aferente.

Garanţia de contractare nu se restituie operatorului economic, în următoarele situaţii:

 1. a) nu a fost încheiat contractul de vânzare-cumpărare a masei lemnoase, în condiţiile legii, din culpa operatorului economic;
 2. b) nu a constituit garanţia de bună execuţie, la data încheierii contractului;
 3. c) îşi retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia;
 4. d) a fost încheiat în termen contractul de vânzare-cumpărare a masei lemnoase, iar valoarea garanţiei, cu acordul părţilor, se foloseşte pentru constituirea cauţiunii prevăzute de 66 alin. (1) din Legea nr. 46/2008 – Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare, pentru constituirea garanţiei de bună execuţie şi/sau pentru plata contravalorii masei lemnoase contractate.

Pentru informaţii şi date suplimentare vă puteţi adresa organizatorului licitaţiei (persoane de contact, numere de telefon, e-mail, fax):

………………………………………………………………..

………………………………………………………………..

 

Organizator

 

—————